Istorijat

1920-te   
Novosadska fabrika kabela je osnovana 1921. godine kao filijala budimpeštanske fabrike kablova u sistemu "Felten Guilleaume". Zvanično je počela sa radom 1922. godine. Proizvodnja je u početku bila zanatska, organizovana u magacinu Novosadske kudeljare. Pogon je izrađivao jednostavne kablovske proizvode sa samo 14 radnika.

1930-te   
Početkom tridesetih godina prošlog veka, fabrika postaje deoničarsko društvo. Tokom ovog perioda, fabrika doživljava kontinuiran razvoj i stalna investiciona ulaganja, kada je Novkabel bio јеdini prоizvоđаč kаblоvа u zеmlji. Pred II svetski rat dоstignut je gоdišnji nivо оd 738 tоnа prоizvоdnjе, sа 380 zаpоslеnih.

1940-te   
U pоslеrаtnоm pеriоdu fаbrikа је imаlа vеliku ulоgu u оbnоvi i izgrаdnji zеmljе, te je vеć 1947. gоdinе prоizvоdnjа bilа čеtiri putа vеćа оd prеdrаtnе.

1950-te   
Tokom pedesetih godina prošlog veka, proizvodnja fabrike, kao i broj zaposlenih se kostantno povećavaju.

1960-te   
U periodu od 1964. do 1970. godine, izvršeno je preseljenje i izgradnja nove fabrike u industrijskoj zoni. Uređeno je 19,5 hektara zemljišta, uz izgradnju 81.500 m2 pokrivenih radnih prostora.

1970-te   
Tokom sedamdesetih godina otvara se pogon u Kovilju (prvo za proizvodnju brodskih kablova a kasnije i instalacionih provodnika), pogon za proizvodnju bakarnih kapilarnih cevi, kao i nova velika fabrika za proizvodnju telekomunikacionih kablova.

1980-te   
Fabrika doživljava značajnu razvojnu ekspanziju, praćenu rastom proizvodnje i plasmana u periodu osamdesetih godina. Tada počinju sa radom sledeći proizvodni program: program elektronike, regucije i automatike, proizvodnja dijamantskih matrica, gumenih mešavina i PVC granulata, srednjenaponskih kablova, kao i program kablova za elektroniku i optičkih kablova.
U preduzeće se udružuju fabrika drvene ambalaže “Javor“ iz Kisača i fabrika mašina, uređaja i alata “Mašinoremont“.

1990-te   
Devedesete godine predstavljaju period velikih društvenih promena. Od 1989. godine NOVKABEL je društveno preduzeće, a nova organizaciona struktura na principima holding kompanije implementirana je 1991. godine. Preduzeće je transformisano u akcionarsko društvo 1998. godine.

2009-te   
Od februara 2009. godine, NOVKABEL AD se nalazi u sastavu kiparske kompanije  East Point Holding Ltd.