TO SM 03

OPIS

Standard:    Tehnički uslovi ZJPTT
Tip:    TO SM 03 nx II x 0,4 x 3,5  CMAN

KONSTRUKCIJA

Jezgro kabela:
optičko vlakno sa primarnom zaštitom;
cevi za sekundarnu zaštitu vlakana;
masa za punjenje cevi i međuprostora u jezgru kabela;
centralni noseći elemenat, sa ili bez sloja polietilena.
pojasna izolacija od trake sa prahom koji bubri.
Periferni noseći elemenat: sloj aramidnih vlakana preko jezgra.
Plašt: od polietilena.

PRIMENA

Nemetalni optički kablovi su posebno pogodni za primenu na mestima duž vodova elektro-vuče, u oblastima sa čestim pražnjenjima i u blizini razvodnih postrojenja elektro privrede, jer su potpuno neosetljivi za sve vrste elektro-magnetskih uticaja i atmosferskih pražnjenja. Polažu se, po pravilu, uvlačenjem u telefonske kanalizacione cevi.