NHXCHX FE180/E90

OPIS

Standard:                     DIN VDE0266
Nazivni napon Uo/U:    0.6/1 kV
Ispitni napon:               4 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 za jednožične i klasa 2 za višežične)
Separator: staklo-liskunska traka (teško goriv materal)
Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266)
Ispuna: bezhalogena mešavina
Koncentručni provodnik: omot od bakarnih žica sa  kontraspiralom od bakarne trake
Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DINVDE 266).
Boja: narandžasta

PRIMENA

Bezhalogeni kablovi sa poboljšanim osobinama i izolacionom funkcionalnošću u uslovima požara:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804C),
- proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816),
- zadržavaju funkcionalnost u radu najmanje 180 minuta (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 814).

Ovaj tip kabela zadovoljava zahteve za upotrebu iz tačke 5.4. JUS N.B2.730 (za klase BD2, BD3 i BD4) , tačke 3. JUS N.B2.752 i tačke 2.4. JUS N.B2.751. U skladu sa zahtevima iz čl. 128 Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ br. 53/88 i 54/88 i 28/95) koristi se za instalacije u visokim stambenim i poslovnim zgradama, robnim kućama, pozorištima, bioskopima i sl. kada je u slučaju nastanka požara otežano napuštanje tih objekata I kada ne sme doći do prenošenja ili širenja  požara najmanje 2 časa od njegovog nastajanja. Koristi se prvenstveno za instalacije koje treba da rade i u uslovima dok traje požar kao što su napajanje elektromotora pumpi uređaja za povećanje pritiska vode u hidrantskoj mreži i uređaja za gašenje požara, ventilatora za izvlačenje dima i stvaranje vazdušnog nadpritiska, napajanje svetiljki panične rasvete itd.

Mogu se postavljati u vazduhu, u betonske kablovske kanale ili na regale koji treba da očuvaju integritet i stabilnost u uslovima delovanja požara u traženom vremenu za odgovarajuće instalacije.
Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.