NHXHX FE 180

OPIS

Standard:                     DIN VDE 0266
Nazivni napon Uo/U:    0.6/1 kV
Ispitni napon:               4 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 za jednožične i klasa 2 za višežične)
Separator: staklo-liskunska traka (teško goriv materal)
Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266)
Ispuna: bezhalogena mešavina
Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva mešavina na bazi poliolefina
(HXM1, prema DINVDE 0266).
Boja narandžasta.

PRIMENA

Bezhalogeni kablovi sa poboljšanim osobinama i izolacionom funkcionalnošću u uslovima požara:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804C),
- proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816),
- zadržavaju funkcionalnost u radu najmanje 180 minuta (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 814)

Ovaj tip kabela je u skladu sa zahtevima za upotrebu iz tačke 5.4. JUS N.B2.730 (za klase BD2, BD3 i BD4) i tačke 3. JUS N.B2.752 ("Električni razvod normalnih električih instalacija mora biti izabran i postavljen tako da ne sme širiti požar i plamen. Električni razvod sigurnosnih strujnih kola (za nužno svetlo i sl.) mora biti otporan na plamen") tačke 2.4. JUS N.B2.751 ("oprema mora biti izrađena od materijala koji zadržava širenje plamena i razvoj dima i otrovnih gasova"), a u skladu sa zahtevima iz čl. 128 ("postavljanje kablova i provodnika u prostorijama klase spoljnih uticaja BD2, BD3 i BD4 za koje je karakteristično otežano napuštanje - visoke stambene i poslovne zgrade, robne kuće, pozorišta, bioskopi i dr. mora se ispuniti uslov da se u slučaju nastanka požara ne mogu preneti ili proširiti požar 2 časa od njegovog nastajanja") Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ br. 53/88 i 54/88 i 28/95).

Kablovi su namenjeni za instalacije koje treba da rade i u uslovima dok traje požar (napajanje elektromotora pumpi uređaja za povećanje pritiska vode u hidrantskoj mreži i uređaja za gašenje požara, ventilatora za izvlačenje dima i stvaranje vazdušnog nadpritiska, napajanje svetiljki panične rasvete itd).

Mogu se postavljati u vazduhu, u betonske kablovske kanale ili na regale koji treba da očuvaju integritet i stabilnost u uslovima delovanja požara u traženom vremenu za odgovarajuće instalacije.
Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.