PP/O

OPIS

Standard:                     SRPS N.C3.315
Nazivni napon:             500 V
Ispitni napon:               2000 V

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija jezgra provodnika
Provodnik:žica ili uže od meko žarenog bakra klase 2 prema SRPS N.C0.015.
Izolacija: PVC mešavina.
Jezgro: dve ili više žila međusobno použene.
Ispuna: Sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra.
Noseći elemenat
Uže: od pocinkovanih čeličnih žica čija je najmanja prekidna čvrstoća 1300 N/mm2.
Plašt: sloj od PVC mešavine koji obuhvata jezgro provodnika i noseći elemenat.
Boja plašta: crna

PRIMENA

U slobodnom prostoru za javnu rasvetu (moguće nošenje svetiljki), kućne priključke, privremene priključke na gradilištima i slično. Učvršćuje se na stubove, konzole uz fasade zgrada ili na čelične konstrukcije. Instalacija sa nosivim provodnikom se izvodi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona.