TC 88 K (EK)

OPIS

Standard:    JUS N.C4.140 i PTT Vesnik br. 16 / 86

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena kalaisana bakarna žica prečnika 0.5 ili 0.6 (mm).
Izolacija: bezhalogeni polimer.
Elementi upredanja: parice, trojke, četvorke, petorke.
Obeležavanje prema IEC 189-2.
Jezgro kabla: koncentrično použeno.
Pojasna izolacija: termoplastične trake u više slojeva.
Za TC 88 K
Omotač: bezhalogeni polimer.
Za TC 88 EK
Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana.
Omotač: bezhalogeni polimer.

PRIMENA

Za unutrašnje veze u telefonskim centralama i signalnim postrojenjima.

Bezhalogeni kablovi sa poboljšanim osobinama u uslovima požara:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 T804C),
- proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 T813),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 T816),