NHXHX

OPIS

Standard:                       DIN VDEO266
Nazivni napon Uo/U:     0.6/1 kV
Ispitni napon:                4 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 za jednožične i klasa 2 za višežične)
Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266)
Ispuna: bezhalogena mešavina
Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva, mešavina na bazi poliolefina
(HXM1, prema DIN VDE 0266).
Boja crna za energetske kablove, a plava.za  kablove koji se koristi za samosigurnosne krugove 

PRIMENA

Ovaj tip kabela je u skladu sa zahtevima tačke 5.4 JUS N.B2.730 (za objekte klase BD2, BD3 i BD4) i
JUS N.B2.752, tako da ne širi požar, ne gori plameno.
Kablovi su namenjeni za instalacije u zgradama sa povećanim zahtevima za bezbednost ljudi i imovine, u zgradama u kojima je otežano spašavanje ljudi i životinja (visoki objekti svih namena u kojima boravi veći broj ljudi i životinja), javne, poslovne i druge objekte za koje je važno da ne dođe do brzog širenja požara i ugrožavanja ljudi dimom.

Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 metodaC),
- proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816).

Mogu se postavljati u vazduhu na regale ili u beton u kablovske kanale. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru.
Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.