H07ZZ-F

OPIS

Standard:                     DINVDE 0282-13; HD 22.13 S1
Nazivni napon Uo/U:    450/750 V*
Ispitni napon:               2500 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5)
Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina ili sintetičkog polimera
(EI8, DIN VDE 0282-1)
Plašt: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (EM8, DINVDE 0282-1)

PRIMENA

Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u uslovima požara je zamena za kabel H07RN-F u instalacijama u zatvorenim prostorima u kojima borave ljudi, prostorijama namenjenim za komunikacije - evakuaciju, ali se privremeno može koristiti i na otvorenom prostoru (nije podesan za stalno korišćenje na otvorenom prostoru).

Kabel se koristi za priključenje aparata, za instalacije i slične namene pri srednjim mehaničkim naprezanjima.
Koristi se kao energetski ili signalno-komandni.
Kabel H07ZZ-F ima sledeće osobine u uslovima požara
- ne širi požar (ispitivanje prema HD 405.3 kategorija C),
- proizvodi gorenja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema HD 602),
- ima nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema HD 606).
- oslobađa manju količinu korozivnih gasova.