TO SM 19

OPIS

Standard:    Tehnički uslovi ZJPTT
Tip:    TO SM 19 nx II x 0,4 x 3,5  CMA

KONSTRUKCIJA

Jezgro kabela:
optičko vlakno sa primarnom zaštitom;
cevi za sekundarnu zaštitu vlakana;
masom za punjenje cevi i za punjenje međuprostora u jezgru kabela;
centralni noseći elemenat, sa ili bez sloja polietilena;
pojasna izolacija od trake sa prahom koji bubri.
Periferni noseći elemenat: sloj aramidnih vlakana preko jezgra.
Unutrašnji plašt: slojeviti omotač od polietilena.
Armatura: pocinkovane čelične trake.
Plašt: polietilen.

PRIMENA

Optički kablovi mogu se primenjivati u mesnim telefonskim mrežama kao spojni kablovi, u međumesnim telefonskim mrežama kao međumesni kablovi i za rad privodnih linijskih sistema prenosa. Polaganje ovih kablova može se vršiti neposredno u zemlju ili uvlačenjem u telefonsku kanalizaciju.